Meldformulier onvrijwillige geneeskundige behandelingen
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Informatie
U kunt door het formulier navigeren met behulp van de "volgende" en "vorige" knoppen onderaan het formulier.

A.u.b. niet de vooruit- en terugknoppen links bovenin uw scherm gebruiken!

Voor vragen
Meldpunt IGZ
Telefoon
088 - 1205000 (lokaal tarief)
ma-vrij 9:00 - 17:00 uur
Fax: 088 - 1205001
E-mail: meldpunt@igz.nl
Adres
Postbus 2518
6401 DA Heerlen

Meldformulier onvrijwillige geneeskundige behandelingen

-


Introductie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna IGZ) vraagt Penitentiaire Inrichtingen (PI) (inclusief PPC’s) én Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) gebruik te maken van dit formulier om melding te maken van:
• gedwongen geneeskundige handeling in verband met een gevaar dat voortvloeit uit een stoornis van de geestvermogens (artikel 26 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (hierna: Bvt) en artikel 32 Penitentiaire beginselenwet (hierna: Pbw)
• aan- en afmelden van een a-dwangbehandeling (artikel 16b onder a Bvt en artikel 46d onder a Pbw)
• aan- en afmelden van een b-dwangbehandeling (artikel 16b onder b Bvt en artikel 46d onder b Pbw)

Toelichting op de drie verschillende behandelingen:
gedwongen geneeskundige handeling; hierbij gaat het om een acute situatie waarin het noodzakelijk is het gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van de betrokkene of anderen af te wenden. Voor het toepassen van een gedwongen geneeskundige handeling is het bestaan van een causaal verband tussen de stoornis van de geestvermogens en het gevaar niet vereist. Alleen de gedwongen geneeskundige handelingen waarbij wél sprake is van een causaal verband tussen de stoornis van de geestvermogens en het gevaar behoeven een melding bij de IGZ. Toepassing kan plaatsvinden in een PI en hoeft niet (kan wel) worden verricht op een speciale zorgafdeling.

a-dwangbehandeling; als aannemelijk is dat zonder de behandeling het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de betrokkene doet veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Deze behandeling moet gezien worden als een uiterst redmiddel. Niet ter afwending van dreigend/onmiddellijk gevaar maar om te voorkomen dat betrokkene langdurig op een speciale zorgafdeling of in de inrichting moet verblijven. Er moet een causaal verband zijn tussen de stoornis van de geestesvermogens en het gevaar waarvoor behandeld wordt. Alleen behandelingsmiddelen die zijn opgenomen in het behandelingsplan worden ingezet. De a-behandeling kan alleen verricht worden op een speciale zorgafdeling (FPC en PPC).

b-dwangbehandeling; situatie waarin de behandeling noodzakelijk is ter afwending van het onmiddellijk (dreigende) gevaar dat de stoornis van de geestvermogens van de ingeslotene doet veroorzaken binnen de inrichting. De behandelingsmiddelen moeten voorafgaand in het behandelingsplan zijn opgenomen. De b-dwangbehandeling kan alleen verricht worden in een FPC en PPC.

De in dit meldingsformulier gestelde vragen zijn uitgesplitst naar deze drie typen onvrijwillige geneeskundige behandeling en gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving. Per vraag is een verwijzing naar de relevante wetsartikelen opgenomen. De IGZ heeft de taak om te beoordelen of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de uitvoering van de onvrijwillige geneeskundige behandeling zorgvuldig is geschied. ( artikelen 22 g van de Penitentiaire maatregel (hierna Pm) en 34 f van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (hierna Rvt).

Op de volgende pagina dient u een keuze te maken welk type dwangbehandeling u wilt melden. In geval van de a- en b-dwangbehandeling dient u zowel de aanvang als de beëindiging te melden bij de IGZ. Bij een gedwongen geneeskundige handeling gaat de IGZ er vanuit dat het om een eenmalige toepassing gaat, tenzij anders vermeld in de melding.

De verpleegde of gedetineerde wordt verder aangeduid als betrokkene.

Druk op Volgende om het meldformulier te starten.